DIGITALE BIB - PRIVACY

Om gebruik te kunnen maken van deze digitale bibliotheek dient de gebruiker een aantal persoonsgegevens mee te delen, en zich akkoord te verklaren met de registratie en de verwerking van deze persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die aldus geregistreerd worden, door gebruik te maken van deze bibliotheek, zijn in hoofdzaak het IP-adres van de gebruiker, het type browser en/of besturingssysteem, de geraadpleegde gegevens en/of pagina’s, het ogenblik en de duur van de raadplegingen. De registratie van die gegevens gebeurt hoofdzakelijk door een numerieke verificatie van de frequentie, de duur, de aard en de inhoud van de consultatie, en van de identificatie van de gebruiker, uitsluitend met het oog op een optimalisering van het gebruik van de inhoud van deze bibliotheek.

Voor zover er op die wijze persoonsgegevens worden geregistreerd, worden deze aan de beheerders van deze digitale bibliotheek, personeel, of externe medewerkers, toegankelijk gesteld met het oog op verwerking. De gebruiker heeft het recht om een controle van zijn persoonsgegevens en de verwerking ervan, en kan een recht van toegang en een recht van mededeling uitoefenen over het feit of er al dan niet gegevens over de gebruiker verwerkt worden, over het doel waarvoor deze gegevens verwerkt worden, over de aard van de gegevens en de oorsprong ervan, en over de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt.

De uitoefening van dit recht is kosteloos. De gebruiker kan zijn recht van toegang uitoefenen door een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking, met opgave van zijn identiteit en het bewijs daarvan. Zulk verzoek kan door de gebruiker overgemaakt worden per post aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, c/o VERVAEKE & Co CVBA Advocaten, Baron Dhanislaan 20 bus 3 te 2000 ANTWERPEN. Dit kan ook per telefax op nummer 03/3693681, of per e-mail aan secretariaat@vervaeke-advocaten.be.

De beheerders van deze digitale bibliotheek zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, en zien toe op het veilig gebruik en de vertrouwelijkheid ervan.