DISCLAIMER

Deze digitale bibliotheek is ingericht door en wordt bijgehouden door het Advocatenkantoor VERVAEKE & Co en dient in eerste instantie om de Advocaten van dit kantoor behulpzaam te zijn bij hun juridisch opzoekingswerk.

De beheerders van deze bibliotheek kunnen aan derden toelating verlenen om van deze bibliotheek gebruik te maken bij het zoeken van juridische informatie. De beheerders hebben het recht om de toelating tot gebruik van de bibliotheek door derden te beperken, aan voorwaarden te onderwerpen, of gegeven toelatingen in te trekken zonder motivering en op ieder ogenblik. De toegelaten gebruiker is verplicht zich te identificeren en een wachtwoord aan te maken. Hij mag slechts gebruik maken van deze bibliotheek mits voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden, de privacynota, en de disclaimernota, en na zijn akkoord met deze voorwaarden en nota’s te hebben bevestigd.

De gegevens van deze bibliotheek staan enkel voor de private en persoonlijke informatie ter beschikking en mogen niet commercieel gebruikt worden. Zij zijn niet bestemd om te worden gereproduceerd of gepubliceerd. Kopiëren of downloaden van eender welke gegevens, verwijzingen, links, teksten, of enig ander gebruik ervan, geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Hoewel de beheerders van deze digitale bibliotheek streven naar zorgvuldigheid en betrouwbaarheid, staan zij niet in voor de volledigheid, geschiktheid of juistheid van de gegevens en toepassingen; de ter beschikking stelling van de voorhanden documentatie en informatie gebeurt vrijblijvend en zonder enige waarborg. De beheerders mogen op ieder ogenblik de voorhanden gegevens aanvullen, verwijderen, en wijzigen.

De gebruiker dient desgevallend zelf de nodige verificaties m.b.t. de juistheid van de bekomen gegevens uit te voeren, in te staan voor de correcte aanwending ervan, de rechten van publicatie, privacy, auteursrecht en dergelijke respecteren. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade of nadelige invloed tengevolge van het downloaden, ook niet voor eventuele computervirussen of andere beschadigingen aan computermateriaal, software, eigen bestanden, etc. van de gebruiker.